Algemene voorwaarden

Versie 1: van toepassing vanaf 01/06/2020

1.   Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen enerzijds Vigintus BV (met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 208 – 9090 Melle – KBO BE 0749.455.454, hierna “Vigintus” genoemd) en anderzijds de natuurlijke persoon of rechtspersoon die diensten bij Vigintus bestelt, in eigen naam of voor rekening van derden, zowel voor professionele als privédoeleinden (hierna “de Klant” genoemd).

2.   Aanvaarding van onze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, orderbevestigingen en werken/diensten van Vigintus en op alle bestellingen geplaatst door de klant. Door het accepteren van een aanbod of het plaatsen van een bestelling, aanvaardt de klant onze voorwaarden met uitdrukkelijke uitsluiting van de eigen algemene voorwaarden van de klant, ook indien deze vermeld zijn op diens bestelbon. Afwijkingen van onze algemene verkoopsvoorwaarden zijn enkel mogelijk met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van een bestuurder van Vigintus. De Klant zal het feit dat hij de door Vigintus gekozen taal (tenzij uitzondering, is dit de Nederlandse taal) niet voldoende beheerst, niet kunnen inroepen om de niet-toepasselijkheid van één of meerdere voorwaarden in te roepen.

3.   Eenzijdige wijziging

Vigintus kan deze algemene voorwaarden en informatie op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. De versie van de algemene voorwaarden die in voege was op het moment bestelling of aanvaarding van een offerte blijft voor de hieruit voortvloeiende opdracht van toepassing.

4.   Prijsoffertes en bestellingen

De door Vigintus gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen en slechts voor zover de vermelde prijzen redelijkerwijze correct verondersteld kunnen worden.  Na 30 dagen hebben zij een louter informatieve waarde. Alle prijzen zijn steeds exclusief BTW (tenzij anders vermeld). Zolang de prijsofferte niet is aanvaard, reserveert Vigintus zich het recht deze te herzien. Vigintus is slechts gebonden aan de offerte na expliciete en schriftelijke aanvaarding door de klant. Indien de aanvaarding, zelfs op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Vigintus daaraan niet gebonden. Enkel aanvaarde schriftelijke offertes zijn bindend. Prijsvermeldingen in prijslijsten, op de website of op andere media zijn louter indicatief en hebben geen bindend karakter.

Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten, en samengestelde prijsopgaves verplichten Vigintus geenszins tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

5.   Prijsbepaling

Alle diensten van Vigintus vallen onder het BTW-tarief van 21%.

Werken kunnen vallen onder het BTW-tarief van 21%, 6% of 0%. Alle taksen en belastingen vallen ten laste van de klant.  Meerwerken die buiten de offerte vallen worden in regie uitgevoerd aan een manuurtarief van 65 euro excl. BTW. 

Bij de uitvoering van de werken of diensten gebruikte (vervangings)onderdelen, stukken, testkits, … worden verrekend aan bruto-prijzen of volgens prijslijst volgens verbruik, tenzij een totaalprijs voor een duidelijk omschreven opdracht werd aangeboden.

Bijkomende verplaatsingen worden aangerekend aan 0,65 euro excl. BTW per afgelegde kilometer, te tellen vanaf het kantoor, vermeerderd met een manuurtarief van 65 euro excl. BTW.

De Klant dient op voorhand het BTW-tarief te bevestigen.

6.   Uitvoeringsmodaliteiten

De vervulling van alle hierna omschreven verplichtingen in hoofde van de Klant vormt op ieder ogenblik een noodzakelijke voorwaarde voor de uitvoering van de prestaties door Vigintus. Bij iedere niet-naleving van één of meerdere hierna omschreven verplichtingen, kan Vigintus hetzij afzien van de uitvoering van de opdracht, hetzij deze opdracht uitvoeren mits bijkomende prestaties, die afzonderlijk zullen aangerekend worden.

De Klant dient schriftelijk en tijdig, dit is minstens 48 uur op voorhand (zaterdag, zondag en feestdagen niet meegerekend) volledige en duidelijke instructies, mededelingen, technische en/of administratieve inlichtingen met betrekking tot een opdracht aan Vigintus te bezorgen, zodat het werk correct kan voorbereid worden.

Als informatieverstrekker staat enkel de Klant in voor de juistheid en volledigheid van alle instructies en mededelingen. Hij zal Vigintus vooraf in kennis stellen van alle gekende, reële of mogelijke gevaren in verband met een bestelling. Vooral de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen, zoals daar zijn asbest,… zal door de Klant steeds tijdig en schriftelijk worden overgemaakt aan Vigintus. Indien de Klant op voorhand geen asbestinventaris,… bezorgt aan Vigintus, wordt ervan uitgegaan dat er geen gevaarlijke stoffen aanwezig zijn op de plaatsen waar Vigintus of diens onderaannemers te werk worden gesteld. Vigintus kan, op kosten van de Klant, opdracht geven staalnames en labo-onderzoeken uit te voeren op verdachte materialen, alvorens de werken aan te vatten indien alsnog verdachte materialen die gevaarlijke stoffen kunnen bevatten, worden aangetroffen door Vigintus die de uit te voeren werken hinderen of een invloed hebben op de prijs of uitvoeringstermijn ervan. Eventuele meeruren en bijkomende verplaatsingen vallen volledig ten laste van de Klant en worden verrekend aan bovenvermelde tarieven. Het bijkomend reinigen, opruimen en tegengaan van de verspreiding van gevaarlijke stoffen behoort niet tot de taken van Vigintus en valt steeds volledig ten laste van de Klant.

Bij opdrachten op locatie dient de Klant ervoor te zorgen dat het personeel van Vigintus de beschikking krijgt over alle toelatingen noodzakelijk tot het betreden van de plaats van uitvoering van de opdracht en moet alle noodzakelijke stappen ondernemen om obstakels voor of onderbrekingen in verband met de uitvoering van de diensten te voorkomen of weg te nemen, en dat indien nodig er een afgevaardigde van de Klant ter plaatse aanwezig is die de nodige toegangen verschaft. Er dient steeds gezorgd te worden voor een veilige toegang tot de te controleren panden of installaties.  Onze vertegenwoordigers kunnen mogelijk zelf toestellen bedienen en manipuleren, zonder aanvaarding van enige verantwoordelijkheid.

Behoudens uitdrukkelijk andersluidende overeenkomst mag de vertegenwoordiger van Vigintus zich toegang verschaffen tot de te onderzoeken site en het onderzoek verrichten zonder de aanwezigheid van de Klant, diens  aangestelde of bevoegd geacht persoon.  In de gevallen waarin de vertegenwoordiger van Vigintus niet in de mogelijkheid zou worden gesteld het onderzoek uit te voeren, zullen de eraan verbonden kosten door Vigintus in rekening worden gebracht.

Het meegedeelde tijdstip van aanvang van een plaatsbezoek is indicatief. Door overmacht kan een vertegenwoordiger van Vigintus steeds later zijn dan voorzien. Indien de Klant of de vertegenwoordiger van de Klant de locatie van afspraak verlaat of wanneer de vertegenwoordiger van Vigintus langer dan 30 minuten moet wachten om zijn opdracht te kunnen starten, is de klant verplicht een schadevergoeding te betalen op basis van hogervermelde uur- en transporttarieven.

Ingeval de  Klant de aanvaarde opdracht geheel of gedeeltelijk mocht annuleren respectievelijk de overeenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk verbreken is hij aan Vigintus van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijkstaande met  50% van de prijs  met een minimum van 75  euro van alle opgedragen en voorziene prestaties, onverminderd het recht een hogere vergoeding te vorderen indien daartoe grond mocht bestaan, zoals daar zijn uitgevoerde onnodige verplaatsingen en wachturen.

7.   Verslagen en rapporten

Verslagen, rapporten of certificaten (hierna “Verslagen” genoemd) worden opgesteld in naam en voor rekening van de Klant, zelfs wanneer deze heeft verklaard dat hij voor rekening van een derde optreedt. De Klant aanvaardt  uitdrukkelijk dat deze verslagen enkel de feiten weergeven zoals opgetekend door Vigintus op het ogenblik van de interventie zelf en binnen de grenzen van de ontvangen instructies. 

De Verslagen  worden opgesteld en opgestuurd in één enkel exemplaar. De Verslagen worden opgestuurd per e-mail en nadat de Klant de diensten volledig (hoofdsom, intresten en kosten) heeft betaald.

De Verslagen  moeten steeds in hun geheel en in de context ervan worden voorgelegd en/of vermeld. Vigintus is niet verplicht om te verwijzen naar of verslag uit te brengen over feiten of omstandigheden die vallen buiten de ontvangen instructies of de toegepaste alternatieve parameters.

Vigintus  neemt geen enkele aansprakelijkheid op zich voor de bewaring van het Verslag. Het is bijgevolg de verantwoordelijkheid van de  Klant om het Verslag te bewaren, overeenkomstig het  onderstaande artikel “Eigendomsoverdracht”. Behoudens in geval van wettelijke verplichting of van een verplichting die uit een accreditatie volgt, dient  Vigintus  geen nieuwe kopie van een Verslag te bezorgen aan de Klant.

Rapporten worden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, opgesteld in het Nederlands.

8.   Eigendomsoverdracht

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek, blijven de Verslagen de uitsluitende eigendom van  Vigintus totdat de factuur volledig betaald is. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico op verlies of schade over op de Klant zodra deze in het bezit is van de Verslagen.

9.   Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten en alle rechten van welke aard dan ook, op het Verslag en op de gegevens die erin staan, blijven de exclusieve eigendom van Vigintus, niettegenstaande elke andersluidende bepaling. Door de uitvoering van dit contract verkrijgt de Klant een beperkt gebruiksrecht van het Verslag als dusdanig, voor zijn strikt persoonlijke behoeften, en desgevallend voor de persoonlijke behoeften van elke opvolger zoals de eigenaar of de huurder van het goed, met dien verstande dat alle andere rechten op reproductie, publieke mededeling, verspreiding, het maken van uittreksels of opnieuw gebruiken van het Verslag of  van de gegevens die erin staan, uitdrukkelijk voorbehouden worden aan Vigintus.

De Klant is aansprakelijk voor inbreuken op wettelijke bepalingen inzake auteursrecht, reproductie, artistieke of industriële eigendom, oneerlijke concurrentie, beschermde producten en dergelijke, wanneer hij informatie, gegevens, tekst, plannen, afbeeldingen of eender welke materialen doorgeeft aan Vigintus. Hij vrijwaart Vigintus uitdrukkelijk voor alle financiële of gerechtelijke gevolgen die hieruit zouden voortspruiten.

10.         Aansprakelijkheid

De verplichtingen van Vigintus  zijn beperkt tot de verplichtingen die de Regelgeving of een aangegaan contract inzake oplegt.  Vigintus  kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor zover ze haar prestaties uitgevoerd heeft overeenkomstig de voorschriften van deze regelgevingen of contracten.

De Klant erkent dat, door een dienstencontract af te sluiten, Vigintus zich niet in de plaats stelt van de Klant, en de Klant evenmin ontslaat van zijn verplichtingen. Vigintus neemt geen enkele verplichting van de Klant tegenover enige derde op zich, beperkt of vernietigt deze niet, en ontlast de Klant er niet van.

Elke klacht moet schriftelijk en zo snel mogelijk neergelegd worden, uiterlijk binnen de 10 werkdagen  na het einde van de prestatie of na de overhandiging van het verslag.  Indien de klacht gegrond blijkt zal Vigintus de tekortkomingen op eigen kosten rechtzetten.

Onder voorbehoud van het 1ste lid, draagt Vigintus geen enkele aansprakelijkheid tegenover de Klant of derden:

 • ingeval van verlies, schade of uitgaven die voortvloeien uit:
  • het feit dat de Klant zich niet heeft gehouden aan eender welke van zijn verplichtingen die in deze algemene voorwaarden of in het eventuele aanstellingscontract zijn beschreven;
  • het feit dat de Klant zich niet heeft gehouden aan eender welke wettelijke verplichting;
  • of uit elk onjuist resultaat, verslag of attest dat volgt uit een onduidelijke, foute, onvolledige, dubbelzinnige of valse informatie die aan Vigintus of aan een van haar vertegenwoordigers is bezorgd;
  • het niet nakomen van de Klant van de verplichtingen inzake informatieverstrekking met betrekking tot de aanwezigheid van mogelijks gevaarlijke stoffen op de werkplaats;
 • in geval van verlies van winsten, verlies  van productie, verlies van activiteiten of kosten die gemaakt worden door een onderbreking van de activiteiten, verlies van  inkomsten, verlies van opportuniteiten, verlies van contracten, verlies van verhoopte winst, verlies van gebruik, verlies van cliënteel, of aantasting van de reputatie, het niet realiseren van voortijdige besparingen, kosten of uitgaven die gemaakt zijn om producten terug te roepen, kosten of uitgaven die gemaakt zijn om het verlies te beperken, en het verlies of de schade die voortvloeit uit vorderingen die zijn ingesteld door derden (inclusief, zonder dat dit beperkend is, vorderingen op basis van productaansprakelijkheid) die de Klant zou kunnen lijden.

De klant dient zijn verzekeraars op de hoogte te brengen van de inhoud van dit artikel en erop te letten dat de bewoordingen van dit artikel tegenover hen tegenstelbaar zijn.

Het totale bedrag van de aansprakelijkheid van Vigintus tegenover de Klant omwille van verliezen, schade of uitgaven, ongeacht de aard of de herkomst ervan  –  uitgezonderd overlijden of letselschade die rechtstreeks door Vigintus berokkend worden aan een Klant die consument is  – wordt voor elke gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan de prijs exclusief BTW die aan Vigintus betaald is op basis van het contract voor diensten van Vigintus waarvan de niet-uitvoering de enige oorzaak voor het verlies, de schade of de uitgaven is.

Een vertraging in de uitvoering van de verplichtingen van Vigintus of van de verkoper, om welke reden dan ook, geeft geen recht op schadeloosstelling en/of interesten. De termijnen, die te goeder trouw in de bestelling of het overzicht ervan zijn vermeld, zijn louter indicatief en vormen geen wezenlijke voorwaarde van het dienstencontract.

11.         Betalingsvoorwaarden

De Klant heeft onderstaande modaliteiten om zijn bestelling te betalen:

 • volledige betaling ter plaatse (contant of via elektronische betaling);
 • betaling per overschrijving na ontvangst van de factuur binnen de 14 dagen;
 • betaling op het adres van de maatschappelijke zetel na uitvoeren van de opdracht binnen de 14 dagen na ontvangst van de factuur.

De factuur moet uitsluitend en persoonlijk aan Vigintus of zijn vertegenwoordiger betaald worden. Bijgevolg kan het nooit zo zijn dat Vigintus de betaling bij derden moeten opvragen.

Vigintus stelt maximaal één factuur op per geleverde prestatie, en behoudt zich het voorrecht om meerdere prestaties te bundelen op één factuur. Wanneer de Klant een factuur op (andere) naam of bedrijf wenst, dient men dit te melden voor de uitvoering van de opdracht. Wijzigingen aan opgestelde facturen worden slecht doorgevoerd aan een administratieve kost van 50 euro excl. BTW per bijkomende of gewijzigde  factuur.

Voorschot bij bestellingen > 2500 €?

12.         Achterstallen en weigering tot betaling

Bij achterstallige betalingen behoudt Vigintus zich het recht voor om haar prestaties zonder aanmaning op te schorten en deze, behoudens andersluidend bericht van de Klant, te hervatten zodra de betaling in orde is.

Iedere op de vervaldag niet betaalde factuur zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met de verwijlsintresten van 1% per begonnen maand. Bovendien zal bij niet betaling op de vervaldag ten titel van forfaitaire schadevergoeding het factuurbedrag verhoogd worden met 10%, zonder ingebrekestelling, met een minimum van 150,00 euro. Ook de advocaat- of inningskosten, gemaakt voor de inning van openstaande facturen, worden in rekening gebracht ten laste van de klant. Alle betalingen zullen eerst worden aangerekend als vergoeding voor intresten, schadevergoeding en eventuele (advocaat)kosten en daarna als afkortingen voor de langst openstaande facturen. Laattijdige betaling van één factuur heeft tot gevolg dat andere facturen, waarvoor in voorkomend geval een betalingstermijn was verleend, ineens opeisbaar zijn, zonder ingebrekestelling. Onverminderd bovenstaande geldt dat ingeval Vigintus een herinnering verstuurt, het openstaand bedrag verhoogd wordt met een administratieve kost van 50 euro. 

Elke wijziging van de situatie van de klant, zoals de verkoop of de inbreng van het volledige of gedeeltelijke vermogen, overlijden, handelingsonbekwaamheid, betalingsmoeilijkheden of staking van betalingen, vereffening van de goederen, gerechtelijke regeling, voorlopige opschorting van vervolgingen, concordaat, faillissement of enige andere gelijkaardige procedure, de ontbinding of de verandering van rechtsvorm, zelfs na de gedeeltelijke uitvoering van de contracten of van de bestellingen, leidt tot de toepassing van dezelfde maatregelen als diegene die hierboven zijn voorzien voor niet-betaling.

13.         Overmacht

Indien Vigintus belet zou zijn om een van prestaties waarvoor de overeenkomst werd afgesloten, uit te voeren of te voltooien, omwille van eender welke gebeurtenis, buiten haar wil om, inclusief  –  zonder dat deze lijst beperkend is  –  natuurrampen, oorlog, terroristische activiteiten, sociale onlusten, het feit  dat men geen toestemming, licenties of registraties kan bekomen, ziekte, epidemieën en pandemieën en de daarbij door de Overheid getroffen maatregelen of aanbevelingen, overlijden of ontslag van de werknemer die met de opdracht belast is, dan zal Vigintus contact nemen met de Klant om een nieuwe afspraak te maken of uitvoeringsdatum overeen te komen. De uitvoering van de overeenkomst zal opgeschort worden tot de nieuwe datum.

14.         Confidentialiteit

Vigintus en de Klant zullen alle vertrouwelijke informatie bekomen bij uitvoering van de opdracht strikt vertrouwelijk behandelen en zullen alles in het werk stellen om deze vertrouwelijkheid te handhaven ook na uitvoering van de opdracht.

15.         Overdracht van rechten en plichten

Geen van beide partijen mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij zijn rechten of verplichtingen uit de overeenkomst overdragen aan derden, waarbij de dochter-,  zuster- en/of moederbedrijven van Vigintus niet als derden worden aangezien.

16.         Rechtsverval

Alle tegen Vigintus gerichte vorderingsrechten vervallen door het enkel verloop van drie (3) maanden nadat de gebeurtenis, waarop de vordering steunt, zich heeft voorgedaan.

17.         Personeels af-/aanwerving door de Klant

Het is aan de Klant verboden het personeel van  Vigintus en diens dochter-, zuster-  en/of moederbedrijven aan te werven of hoe dan ook gebruik te maken van hun  diensten, tenzij mits voorafgaande en schriftelijke toestemming van Vigintus. Inbreuk op dit artikel zal van rechtswege aanleiding geven tot het betalen van een schadevergoeding aan Vigintus gelijk aan tweemaal het bruto jaarsalaris van het aan Vigintus, diens dochter-, zuster- en/of moederbedrijven onttrokken personeelslid.

18.         Varia

Mochten een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig, onwettig, ontoepasbaar verklaard worden, dan zal dit de geldigheid, de wettigheid of de tegenstelbaarheid van de andere bepalingen niet aantasten of verminderen.

19.         Toepasbaar recht en regeling van geschillen

 Voor elk geschil over de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van dit document zal een minnelijke regeling gezocht worden. Indien het conflict blijft bestaan, zal het opgelost worden volgens het Belgische recht, uitsluitend door de rechtbanken te Gent voor wie de zaak aanhangig zal gemaakt worden door de meest gerede partij; de partijen kiezen bij deze het Nederlands als taal voor de rechtspleging.